Veľkoobchod a výdajné miesto eshopu sú presťahované! Nájdete nás na adrese Družstevná 5433/1, Senica časť Čáčov (v areáli oproti záhradnému centru Beňa). Mapku nájdete tu. 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

 1. Prevádzkovateľom eshopu www.gaza.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť OG s.r.o., Kolónia 542, 905 01 Senica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 23747/T, IČO: 44748850, DIČ: 2022819535, IČ DPH: SK2022819535 tel. +421 909 200 595, e-mail: eshop@gaza.sk (ďalej len „predávajúci“). Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru: Kolónia 542, 905 01 Senica.

 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručné podmienky 

 1. Na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 2. Nárok na uplatnenie záruky nie je možné využiť v nasledovných prípadoch:

  • pri používaní či uskladnení tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným na obale výrobku,

  • pri porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na tovare nejaké sú,

  • pri vadách tovaru, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný.

 3. Pri reklamovaní tovaru je kupujúci zodpovedný za jeho spätné odoslanie.

 4. Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou kupujúci.

 5. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra)

 6. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

 7. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

   Vybavenie reklamácie

   1. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť osobne alebo zaslať na adresu firmy Kolónia 542, 905 01 Senica. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný pred zaslaním tovaru zaslať aj popis chyby vo formulári online alebo poslať opis reklamovaných skutočností v liste spolu s reklamovaným tovarom. Reklamačný formulár je dostupný tu: Reklamačný formulár

   1. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

   Postup kupujúceho pri reklamácii

   1. Kupujúci čo najskôr po zistení chyby tovaru, vyplní na stránke predávajúceho Reklamačný formulár s popisom chyby tovaru a tovar odošle alebo osobne doručí na adresu predávajúceho a to: Kolónia 542, 905 01 Senica spolu s kópiou dokladu o kúpe. 
   1. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
   1. V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci na svoje náklady.
   1. Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.
   1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

   Záverečné ustanovania

   Reklamačné podmienky sú platné od 01.01.2021. Zmeny obchodných podmienok vyhradené.